Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.

Producers

ผู้ควบคุมด้านการผลิต (Producers)

เรามีความเชื่อมั่นและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการปฏิบัติหน้าที่  แนวทางที่ชัดเจนเพื่อสร้างสรรค์ในความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานให้รูปแบบวีดีโอของคุณ ออกมาสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพที่สุด เราให้สัญญาว่า ทุกขั้นตอนด้านการผลิต เพื่อให้รูปแบบวีดีโอของคุณออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ ซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตด้วยผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นลำดับด้วยการสร้างสรรค์และใช้ทักษะความสามารถด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างชำนาญเฉพาะด้านของผู้ควบคุมด้านการผลิต เพื่อใหสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ และสามารถส่งต่อไปยังลูกค้าเป้าหมายในด้านการตลาดของธุรกิจ  เราตระหนักถึงทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์โดยรวม การวิเคราะห์ถึงด้านโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นด้วยใช้ทักษะในด้านประสบการณ์และการสร้างสรรค์เพื่อให้การผลิตออกมาอย่างสมบูรณ์ ด้วยการควบคุมงานด้านการผลิตอย่างเหมาะสม พร้อมการวางแผนอย่างเข้าใจในเรื่องงบประมาณในการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานทุกขั้นตอนที่ผ่านการควบคุมการผลิตของเรา จะสามารถสร้างสรรค์การผลิตผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพและคุณค่าอย่างแท้จริง ความสำคัญที่สุด คือ เราสามารถสร้างสรรค์งานด้านการผลิตให้ประสบความสำเร็จตามงบประมาณที่เหมาะสมอย่างที่คุณพอใจ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพที่หลากหลาย การจัดการผลิตและด้วยกำลังการผลิตที่มีการวางแผนการทำงานอย่างครบวงจรในการดำเนินการ สามารถตอบทุกความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยบริการที่หลากหลายพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ดังนี้:
การประสานงานระบบเข้าถึงง่าย Always Accessible Client Liaison การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสบการณ์ Experienced Troubleshooter การวางแผนงบประมาณอย่างเหมาะสม   Budget Supervisor
ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับกลุ่มธุรกิจ Widespread Industry Contacts ความชำนาญการณ์พิเศษในทุกด้านของการผลิต Familiarity in all aspects of production การรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้านการถ่ายทำ Filming Permit Laws and Licensing
การวางแผนการจัดทำงบประมาณการผลิต Production Budgeting การวางแผนในการกำหนดการทำงาน   Scheduling การวางแผนการจ้างงาน Hiring

ติดต่อเรา BANGKOK PRODUCTION COMPANY

    Name *
    Email *