Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.
FOLLOW US:
Image Alt

รับถ่ายทำวีดีโอ Corporate และ Video Presentation สำหรับองค์กรบริษัท

ถ่ายทำวีดีโอแนะนำบริษัท หรือ องค์กร (CORPORATE VIDEO PRODUCTION)

Bangkok Productions เรารับผลิตวีดีโอรูปแบบด้านองค์กรแบบครบวงจร ในทุกสาขาของงานด้านรูปแบบวีดีโอ เช่น รับทำวีดีโอแนะนำบริษัท Corporate video, วีดีโอแนะนำสินค้า Presentation video วีดีโอแนะนำบริการ ซึ่งวีดีโอของเราเป็นการผลิตวีดีโอรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้รูปแบบวีดีโอของคุณเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณได้อย่างสมบูรณ์ เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดเรื่องราวขององค์กรของคุณ ด้วยการสร้างปรากฏการณ์เพื่อให้ผู้รับชม ได้มีโอกาสสัมผัสและสร้างแรงบันดาลใจในองค์กรของคุณได้อย่างมีคุณภาพอย่างน่าประทับใจ

เราจะใช้แนวความคิดของคุณจากสตอรี่บอร์ด (Story Board) กล่าวคือ ด้วยขั้นตอนการเขียนรูปแบบ เพื่อการออกแบบและแสดงเรื่องราวให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบตามแนวคิดของคุณ ให้ออกมาในรูปแบบวีดีโอสำเร็จรูปหรือเรื่องราวแบบสั้นในรูปแบบวีดีโอเรื่องสั้นขององค์กรของคุณ เรามีการวางแผนการทำงาน ด้วยการพูดคุยกับคุณเพื่อนำทุกรายละเอียดขององค์กรที่คุณต้องการ เพื่อนำเสนอออกสู่สังคม ด้วยการดำเนินงานกระบวนการผลิตงานต่อไป ตามขั้นตอนและลำดับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับด้วยมาตรฐาน สามารถสร้างสรรค์รูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการผลิต Corporate Video ตามวัตถุประสงค์ที่ทางองค์กรต้องการครบอย่างสมบูรณ์ พร้อมคุณภาพและงบประมาณในการผลิตที่คุณต้องพอใจ

โดยปกติแล้ววีดีโอรูปแบบสำหรับองค์กร Video Corporate สามารถสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร เพื่อนำเสนอออกมาในรูปแบบวีดีโอ E- Learning คือ วีดีโอเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพื่อสำหรับไว้ฝึกอบรมพนักงานในองค์กร  การสัมภาษณ์งานหรือต้องการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรในรูปแบบวีดีโอ เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างครบองค์ประกอบ  เพื่อให้วีดีโอรูปแบบด้านองค์กรของคุณออกมาจากแนวความคิดและการควบคุมอย่างใกล้ชิดของคุณ เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์ตามงบประมาณและระยะเวลาที่ตกลงกัน

คุณสามารถใช้วีดีโอรูปแนะนำบริษัทองค์กร ทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างการเติบโตและเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเพิ่มการจัดอันดับต้นๆของเว็บไซต์ใน Google เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆในเว็บไซต์ในสื่อออนไลน์ได้อีก มากไปกว่านั้นวีดีโอรูปแบบด้านองค์กร ยังถือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณในการเป็นภาพสะท้อนที่ดีต่อสังคม ซึ่งวีดีโอรูปแบบองค์กรสามารถสร้างสรรค์เรื่องราว เพื่อเป็นการสื่อสารต่อยอดไปสู่การนำเสนอธุรกิจขององค์กรของคุณ ด้วยเรื่องราวแบบสั้น ที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในอนาคต

Showreel 2022