Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.
Image Alt

การบริการด้านสายการผลิต ( Line Production Services )

การบริการด้านสายการผลิต

เรามีบริการแบบครบวงจรในรูปแบบด้านสายการผลิตสำหรับการผลิตภาพยนตร์ สำหรับการบริการสายการผลิต (Line Production Services) เป็นกระบวนการด้านการให้การสนับสนุน ทีมงานผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศ ในการดำเนินการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย เราสามารถจัดการดำเนินงานกระบวนการด้านการผลิตทุกขั้นตอนทั้งหมดอย่างครบวงจรสำหรับการผลิตด้านภาพยนตร์,  ด้านโฆษณาทางโทรทัศน์ , รูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์เชิงพาณิชย์  และการผลิตวิดีโอรูปแบบอื่นๆ  ที่ต้องอาศัยในการสร้างสรรค์การผลิตในด้านของบุคลากรในการผลิตภาพยนตร์และการดำเนินการในกระบวนการในการผลิต เราสามารถจัดการในเรื่องระบบการขนส่งด้านโลจิสติกได้อย่างสมบูรณ์ในการสนับสนุนด้านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกระบวนการถ่ายทำและสิ้นสุดการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย

สำหรับการบริการสายการผลิต (Line Production Services) เป็นกระบวนการของการให้การสนับสนุน ทีมงานผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศ ในการดำเนินการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย และเป็นคำที่ใช้เรียกโดยทั่วไปในประเทศไทยและทางเอเชียสำหรับการจัดการด้านการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมด สำหรับทวีปเอเชียคุณอาจคุ้นเคยกับคำว่า “บริษัทให้บริการด้านการผลิต ” “production service company” ซึ่งสามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับขั้นตอนในกระบวนการก่อนการผลิต  เป็นการบริการด้านสายการผลิตรวมตลอดถึงการบริการในการสรรหาบุคลากรในการถ่ายทำภาพยนตร์ การทำงานของเรามีการวางแผนงานล่วงหน้าอย่างมีคุณภาพ เริ่มต้นในการทำงานอย่างมีระบบตามงบประมาณในการวางแผนด้านการผลิต เราสามารถดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างครบวงจร  รวมถึงด้านสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตลอดถึงการจัดเตรียมงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การเตรียมด้านอุปกรณ์ประกอบฉากที่มีความซับซ้อนและด้านทีมงานช่างภาพ ด้านทีมงานระบบแสง ด้านสตูดิโอในการถ่ายทำ, ด้านการคัดเลือกนักแสดง,  นักแสดง, และการเตรียมนักแสดงแทน (Stunt men ), ด้านการขนส่ง, การเตรียมการเดินทาง, ที่พักในการถ่ายทำและเงื่อนไขข้อกำหนดตามที่คุณต้องการให้เราดำเนินการทั้งหมด

line production fbs

นอกจากนั้นด้านสายการผลิตของเรา ยังมีบริการด้านอื่นๆเพื่อการรองรับอย่างครบวงจร ดังนี้:

 • การขออนุญาตด้านสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย
 • การบริการด้านข้อมูลแอพพลิเคชันและด้านวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทีมงานของคุณ
 • บริการในการเลือกสรรและการจ้างงานสำหรับทีมงานในประเทศไทยด้วยราคาที่ดีที่สุด
 • การเตรียมและการจัดหาด้านอุปกรณ์ทั้งหมดในการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมทั้งอุปกรณ์ด้านเลนส์กล้อง ระบบแสง การถ่ายทำทางอากาศ เป็นต้น
 • การบริการด้านจัดทำสคริปต์ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนในเรื่องงบประมาณที่เหมาะสม
 • การจัดระเบียบกระบวนการหลังการผลิตทุกขั้นตอน
 • การวางแผนในการจัดดำเนินการด้านการขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ในกระบวนการสายการผลิตของเรา จะดำเนินการจัดการทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งหมดรวมถึงด้านการเตรียมอุปกรณ์และวางแผนสำหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้า เพื่อการเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เป็นการดูแลทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกทุกคนของทีมงานภาพยนตร์และผู้ผลิตด้านภาพยนตร์ สายการผลิตของเราจะเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย อย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดในการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทีมงานของเรา เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณและเวลาที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในการผลิตภาพยนตร์

Red Cam Line Production
line production bangkok
line production thailand

ติดต่อเรา BANGKOK PRODUCTION COMPANY

  Name *
  Email *