Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.

รับถ่ายภาพสินค้า ลงเว็บอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce Photography)

รับถ่ายภาพสินค้า ลงเว็บอีคอมเมิร์ซ

ปัจจุบันทุกคนมีสมาร์ทโฟนเป็นอาวุธประจำกายและเป็นช่างภาพคู่กายไปหมดแล้ว สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการถ่ายภาพและความสนใจของผู้คนในปัจจุบัน ที่จะใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางของเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดการสื่อสารไปสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันในชีวิตประจำวัน แต่หากคุณเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการการพัฒนา และเติบโตในด้านธุรกิจของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์ของคุณออกสู่ตลาด คุณต้องมาเรียนรู้ให้มากขึ้นในการเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของภาพถ่าย เพราะการถ่ายภาพเป็นรูปแบบหนึ่งทางศิลปะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในการสร้างสรรค์ให้ออกมาอย่างลงตัวและเหมาะสม หากไม่ได้มีการปรุงแต่งให้สวยงามอย่างตั้งใจ คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างแบรนด์ของผลิตถภัณฑ์ของคุณให้เป็นที่รู้จักและจดจำในผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ของคุณได้ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ เป็นการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจด้านออนไลน์ที่ต้องการสร้างเครือข่ายเป็นจำนวนมาก และมุ่งหมายในการพัฒนาและเติบโตของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมุ่งเน้นในการใช้ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ในการสื่อสารกับเครือข่าย ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดในธุรกิจออนไลน์ หากคุณเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจนั้น ยิ่งต้องสร้างความประทับใจและสร้างการจดจำในครั้งแรกให้กับผู้เข้าชมธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมของคุณ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจ ย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในกลุ่มเป้าหมายของคุณได้  บนแนวคิดที่ว่า การสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่ดี คือ ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสามารถจุดประกายความสนใจจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้

บทความต่อไปนี้ จะชี้ให้คุณเห็นถึงความสำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญของการถ่ายภาพอีคอมเมิร์ซ หรือภาพถ่ายวีดีโอ จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้น เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนในธุรกิจของคุณได้อย่างคุ้มค่า:

ภาพถ่ายมีความหมายอย่างเหนือคำบรรยายอย่างไม่จำกัด สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นรูปธรรม ให้สามารถสัมผัสด้วยสายตา สร้างแรงบันดาลใจในการตัดสินใจในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการถ่ายภาพลงเว็บไซส์อีคอมเมิร์ซ ภาพถ่ายที่สามารถสื่อสารอย่างมีคุณค่าออกสู่สายตาสาธารณะชนนั้น ต้องสามารถตอบโจทย์ในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้มองให้เห็นถึงคุณค่าและผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างชัดเจนตามที่ต้องการ การมีภาพถ่ายที่เหมาะสม สามารถสร้างความไว้วางใจ และเป็นช่องทางในการสื่อสารจากภาพถ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น หากเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้านแฟชั่น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างยิ่ง ที่จะเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นถึงมุมมองภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพียงแค่ที่เห็นจากภาพถ่ายที่นำมาแสดงสู่สายตาผู้เข้าชม คุณไม่สามารถที่จะคาดการณ์ผลตอบรับที่ดีและไม่มีแนวโน้มที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างธุรกิจระบบอีคอมเมิร์สผ่านช่องทางออนไลน์ จึงต้องอาศัยการเรียนรู้และเข้าใจเทคนิควิธีการ และขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยอาศัยเทคนิคด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ประกอบกับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนของระบบโครงสร้างของการถ่ายภาพด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ดังนี้:

คุณภาพของภาพถ่าย (PHOTO QUALITY):

ครั้งแรกในการสร้างธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ คุณภาพของภาพถ่ายที่ใช้ในการนำเสนอหรือรูปแบบวีดีโอถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารออกสู่สาธารณะชนเป็นครั้งแรก ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ สามารถแสดงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และสะท้อนให้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นกับสีของภาพถ่ายในการสื่อสารออกสู่กลุ่มเป้าหมายอาจเกิดขึ้นได้ ด้วยภาพถ่ายที่ไม่มีคุณภาพในการถ่ายภาพซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน ด้วยความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ สำหรับภาพถ่ายที่มีคุณภาพสามารถสร้างเรื่องราวได้อย่างหลากหลาย พร้อมด้วยงบประมาณที่สามารถควบคุมได้ตามความต้องการ ด้วยเทคนิคที่ชำนาญการพิเศษในการถ่ายภาพและสร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างครบองค์ประกอบของคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนำไปใช้ในทางธุรกิจได้คุ้มค่าและราคา ความซับซ้อนของการสร้างสรรค์และการออกแบบภาพถ่ายที่สวยงามครบองค์ประกอบที่ต้องการ เช่น ด้านคุณภาพของสี สามารถแก้ไขให้ภาพถ่ายออกมาได้อย่างทรงคุณภาพเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ต้องอาศัยความมีประสบการณ์และความชำนาญด้านการถ่ายภาพของทีมงานอย่างมืออาชีพ เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายและธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์และสามารถสร้างแนวโน้มในการเติบโตและพัฒนาในด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ดังนั้นคุณต้องให้ความสำคัญและวางแผนในการใช้งานของภาพถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี   (PRODUCT DESCRIPTIONS TO COMPLEMENT THE PHOTOS):

องค์ประกอบอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆของภาพถ่ายคือ ด้านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทีเป็นการอธิบายเพิ่มเติมกับภาพถ่ายที่มีคุณภาพ จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ ออกมาได้อย่างชัดเจนและทรงคุณค่า สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชม ได้มองเห็นมุมมองที่แตกต่าง พร้อมสร้างความเข้าใจอย่างละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านช่องทางของภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

คุณต้องการรูปแบบวีดีโอหรือภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT VIDEOS, YES OR NO)

การรวางแผนในการใช้งานหรือความต้องการของคุณเป็นอย่างไร คุณสามารถวางแผนได้ก่อนตัดสินใจในการเลือกบริการของเรา ความแตกต่างในการใช้ภาพถ่าย และรูปแบบวีดีโอในการสื่อสารภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ จะเป็นการสร้างสัมผัสต่อผู้เข้าชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ภาพถ่ายสามารถสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวในมุมมองแห่งจินตนาการอย่างไร้จำกัด แต่สำหรับรูปแบบวีดีโออาจเป็นการเพิ่มมุมมองในการรับรู้และสัมผัสได้อย่างครบอรรถรส นั่นคือ ด้วยภาพและเสียง สามารถเพิ่มการสัมผัสในด้านอารมณ์และความรู้สึกได้โดยตรง นอกจากการมองเห็นด้วยสายตาของผู้เข้าชมได้อย่างชัดเจน คุณสามารถวางแผนในความต้องการในเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม ด้วยงบประมาณที่คุณวางแผนได้ตามที่คุณพอใจ ซึ่งต้องมองถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานและสร้างประโยชน์ต่อไปในธุรกิจของคุณ  รูปแบบวีดีโอเป็นวิธีการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถสร้างความชัดเจนในผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มความไว้วางใจมากขึ้นให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้งานและประโยชน์ด้านรูปแบบวีดีโอมีความคุ้มค่าและคุ้มทุน มากกว่าเพียงการแสดงด้วยภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว สามารถสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ในการเล่าเรื่องราวได้อย่างหลากหลาย ด้วยการอาศัยเทคนิคด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ในการนำเสนอเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม หากคุณวางแผนในการสร้างธุรกิจ ด้วยการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ คุณอาจต้องมองถึงการเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยความคุ้มค่าและคุ้มทุนอย่างมีคุณภาพเช่นกัน

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PRODUCT REVIEWS):

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ถือเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งจากสังคมในช่องทางของข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแรงจูงใจหรือแม้กระทั่งการสร้างแรงบันดาลใจของการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น เพราะการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเครือข่ายทางสังคมในธุรกิจออนไลน์อย่างอีคอมเมิร์ซ ถือเป็นการสร้างช่องทางในการสื่อสารจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในสังคมเครือข่ายของคุณได้โดยตรง สามารถเป็นการสื่อสารที่แสดงข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งอาจเป็นข้อดีในการสร้างโอกาสทางด้านการตลาดอย่างชัดเจน ในการวางแผนเพื่อให้คุณสามารถได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างตรงเป้าหมาย หากคุณสามารถวางแผนในการใช้ประโยชน์ จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมเนื้อหาอย่างชัดเจนตรงเป้าหมายที่ต้องการอย่างครบองค์ประกอบแล้ว คุณย่อมได้รับโอกาสที่ดีตามมาเช่นกัน การวางแผนและออกแบบอย่างเป็นระบบ ครบขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ย่อมสนับสนุนให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างสมบูรณ์

ราคาของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT PRICING):

ปราการด่านสุดท้ายสำหรับเป้าหมายของคุณ คือ เรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ ต้องมีรายละเอียดและแสดงอย่างชัดเจนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ต้องสร้างความสะดวกสะบายในการเข้าชมและค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ปัจจัยสำคัญของราคาผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและรูปแบบการนำเสนอของคุณ ในการจะเอื้อต่อราคาที่เหมาะสมได้ การเพิ่มความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่มีคุณภาพในการเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างคุ้มค่าในการลงทุน ด้วยการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านภาพถ่ายที่มีคุณภาพอย่างแตกต่างและชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมตามต้องการ ย่อมนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจเพื่อสามารถแข่งขันด้านการตลาดได้เป็นรูปธรรมอย่างสมบูรณ์

ภาพถ่ายรูปแบบไหนที่คุณต้องการนำไปใช้งาน? รูปแบบพื้นหลัง รูปแบบของการโพสต์หรือรูปแบบอื่นๆ
(WHAT BACKGROUND TO USE, POST PROCESSING TO DO AND MODELS TO USE?)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่คุณต้องวางแผนรูปแบบของภาพถ่ายให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การตัดสินใจในการใช้งานของภาพถ่ายอย่างเหมาะสมตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจด้านแฟชั่นออนไลน์ ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์สนั้น ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ขั้นตอนในการถ่ายภาพต้องดูว่าคุณต้องการรูปแบบอย่างไร?  ต้องการพื้นหลังหรือไม่? หรือคุณต้องการรูปแบบในการโพสต์ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ใช่หรือไม่?  แม้กระทั่งอุปกรณ์เสริมเพื่อเป็นเทคนิคในการถ่ายทำ คุณต้องการผลตอบรับอย่างไร? ในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ หากคุณสามารถวางแผนตามความเหมาะสมและลงตัวในด้านธุรกิจ เราสามารถช่วยคุณในการวางแผนเรื่องงบประมาณในการถ่ายภาพได้อย่างลงตัว ด้วยความคุ้มค่าและคุ้มทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจของคุณ

การพิจารณางบประมาณอย่างคุ้มค่า (BUDGET CONSIDERATIONS)

สำหรับด้านการพิจารณางบประมาณสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ในการลงทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซในการถ่ายภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยนั้น อาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก คุณอาจไม่จำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนในการถ่ายภาพแบบเต็มรูปแบบอย่างครบวงจรในการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งด้วยธรรมชาติในการเริ่มต้นนั้น ด้วยหลักการคือความสมบูรณ์เต็มรูปแบบ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การลงทุนด้วยเงินทุนที่สูง แต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของการเริ่มต้นคือ การสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจของคุณ ปัจจุบันยังมีช่องทางและวิธีการอีกมากมายหลายอย่าง ที่จะสามารถช่วยให้การเริ่มต้นของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นและยังรวมถึงความสอดคล้องกับงบประมาณในการลงทุนที่เหมาะสมตามต้องการได้ด้วย

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือความลงตัวที่พอดีกับตัวของคุณนี่คือสำคัญที่สุด เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแฟชั่น คุณต้องการความโดดเด่นให้ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณ พร้อมต้องการเน้นปริมาณในการโพสต์ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ต้องมีพื้นหลังสีขาว ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการวางไว้บนพื้นหลังสีขาว ถือว่าเหมาะสมที่สุด นี่ก็เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องสีบางส่วนได้ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมากขึ้น เราสามารถสร้างสรรค์และออกแบบรูปแบบภาพถ่ายให้ออกมาอย่างเหมาะสมกับความต้องการและเป้าเหมายของธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ตามขั้นตอนและลำดับของงบประมาณที่คุณต้องการ

จำนวนของภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจะใช้สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  (HOW MANY PRODUCT SHOTS FOR YOUR ECOMMERCE STORE):

จำนวนของภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการนั้น นี่เป็นคำถามต่อเนื่องที่ยังสอดคล้องกับเรื่องงบประมาณที่คุณต้องการ กล่าวคือ จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการในการใช้งานจากภาพถ่ายนั้นว่าคุณต้องการภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช่หรือไม่? สำหรับสีของผลิตภัณฑ์สามารถช่วยสร้างสรรค์ในเรื่องความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้อีกช่องทาง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบร่วมอย่างหนึ่งที่ถือเป็นปัจจัยของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพียงครั้งเดียว ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์และงบประมาณของคุณเป็นประเด็นสำคัญ เพราะการมีภาพถ่ายที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างความประทับใจ การสร้างแรงจูงใจ  สร้างการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจอีคอมเมิร์ส โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจแฟชั่น ที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมการนำเสนอข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ด้านเทคนิคในการถ่ายภาพอีคอมเมิร์ซของคุณ (TECHNICAL ASPECTS OF YOUR ECOMMERCE PHOTO SHOOT):

ต่อมาเป็นขั้นตอนด้านเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพอีคอมเมิร์ซ รูปแบบที่คุณต้องการใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อทางเว็บไซต์ของคุณด้วยอาศัยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง ความคมชัดของภาพที่มีขนาดใหญ่ เรามีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการดำเนินการทางเทคนิคให้ภาพถ่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถแก้ไขให้เป็นภาพถ่ายขนาดเล็กลง กล่าวคือ เราต้องการสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ออกมาอย่างมีคุณภาพ และคงประสิทธิภาพของความคมชัดของภาพถ่ายไว้อย่างลงตัว ตามขนาดที่คุณต้องการ ด้วยความสามารถพิเศษพร้อมประสบการณ์ในสาขางานด้านการจัดการขนาดของภาพถ่ายให้มีประสิทธิภาพและยังคงคุณภาพให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง เพื่อให้ภาพถ่ายนั้นยังคงความเป็นธรรมชาติแทนการสื่อสารของผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้สามารถสร้างแรงจูงใจในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกที่ได้เห็นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

เราให้ความสำคัญทุกรายละเอียดของกระบวนการของการถ่ายภาพอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งการเก็บรายละเอียดทุกองค์ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างสรรค์ไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ เพราะการถ่ายภาพที่มีคุณภาพในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สามารถเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและสร้างบทบาททางธุรกิจให้ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จดังตั้งใจ


Contact Us:

    Name *
    Email *