Bangkok Production Company is a full-service video production company based in Bangkok.
We produce viral video, viral web content, social media videos, TV Commercial, Internet films, corporate videos and many other forms of video content.

Our team can also be booked for your corporate events and interviews, in and outside of Bangkok.

We can create Marketing strategies to distribute your video content. Be that through influencers, video ad networks, community pages our Out Of Home Media throughout Thailand. No need to involve another marketing agency, we can do everything in one-go.
Image Alt

วีดีโอ TVC / Digital Content

บริษัท BANGKOK PRODUCTION COMPANY

ให้บริการในการผลิตรูปแบบวีดีโอในพื้นที่กรุงเทพมหานครของประเทศไทย เราบริการในการจัดหาและดำเนินการในการผลิตรูปแบบวีดีโอ เพื่อการสร้างสรรค์ความแตกต่างอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรูปแบบวีดีโอด้านองค์กรขนาดเล็กหรือเป็นการผลิตรูปแบบวีดีโอด้านองค์กรขนาดใหญ่ เราสามารถรองรับการบริการในการผลิตอย่างครอบคลุมไปถึงรูปแบบด้านโทรทัศน์ละรวมถึงการผลิตรูปแบบด้านภาพยนตร์อีกด้วยเช่นกัน

เรามีบริการอย่างครบวงจรในการผลิตวีดีโอทุกรูปแบบ ได้แก่ วีดีโอรูปแบบด้านองค์กร, รูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ TV commercial ,  วีดีโอรูปแบบด้านกิจกรรม Event Video, วีดีโอรูปแบบการระดมทุนจากมวลชน, วีดีโอไวรัล Viral Video, วีดีโอรูปแบบสื่อทางสังคมและวีดีโอรูปแบบความพิเศษที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว, วีดีโอโดรน รูปแบบอากาศยานไร้คนขับหรือวีดีโอ รูปแบบทางอากาศ, วีดีโอรูปแบบด้านสารคดี, วีดีโอรูปแบบด้านดนตรี ,และแม้กระทั่งการผลิตรูปแบบวีดีโอทางด้านธุรกิจ รูปแบบต่างๆผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดที่กล่าวมาคือบริการในการผลิตรูปแบบวีดีโอของเรา

WE PROVIDE VIDEO PRODUCTION SERVICES IN DIFFERENT CATEGORIES. SELECT BELOW WHAT YOU ARE INTERESTED IN TO FIND OUT MORE OR GIVE US A SHOUT BELOW.

digital content video production bangkok

DIGITAL CONTENT

corporate video production bangkok

CORPORATE VIDEOS

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เรายังมีบริการครบวงจรในรูปแบบการให้บริการด้านสายการผลิต   เป็นกระบวนการของการให้การสนับสนุน ทีมงานผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศ ในการดำเนินการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย สำหรับด้านธุรกิจของคุณ  เราสามารถจัดการทุกความต้องการในการผลิตภาพยนตร์อย่างเป็นระบบครบวงจร  พร้อมให้การสนับสนุน ตั้งแต่ต้นจนจบงานด้านการผลิตภาพยนตร์  เริ่มจากการขอวีซ่าในการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ  ขอใบอนุญาติในการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย  การจัดการเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์  ด้านโรงแรมที่พักของทีมงานในการผลิตภาพยนตร์  การจัดการระเบียบหลังการผลิตและด้านอื่นๆอีกมากมายสำหรับการผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศ

คุณสามารถมองหาบริการอันหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างในงานการผลิตรูปแบบวีดีโอ  พร้อมการเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา ตามความต้องการของคุณ เพียงคุณโทรหาเราหรือแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา

Contact Us:

    Name *
    Email *